ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಕುಡಿತದ ವಾರ್ಗದರ್ಶಿ

Check our Blogs on Safe drinking

20

Aug 2015

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

Posted by / in ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಕುಡಿತದ ವಾರ್ಗದರ್ಶಿ / No comments yet

  1. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವಿರುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕ ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
  2. ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೀರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  3. ಮಹಿಳೆಯರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಅನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಒಂದೇ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಮಪ್ರವಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  4. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಕಿಣ್ವ ಎಂದರೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

Please select the social network you want to share this page with: