ಬಿಂಜ್ ಕುಡಿತ

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಂಜ್ ಕುಡಿತವೆಂದರೆ ಮದ್ಯಸಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಂಜ್ ಕುಡಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಕುಡಿತವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಸಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮಲೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ

26

Aug 2015

ಬಿಂಜ್ ಕುಡಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

Posted by / in ಬಿಂಜ್ ಕುಡಿತ / No comments yet

ಕುಡಿತವು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು:

  1. ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಕುಡಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ
  2. ಬಿಂಜ್ ಕುಡಿತವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಆಕ್ರಮಣಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment