ಕುಡಿತದ ನಿಗ್ರಹಣೆ

ಮದ್ಯಪಾನ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಬರಬಹುದು.ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು

13

Aug 2015

ಮದ್ಯಸಾರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಲಕ್ಷಣಗಳು

Posted by / in ಕುಡಿತದ ನಿಗ್ರಹಣೆ / No comments yet

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment