ചുമതലാബോധത്തോടെ മദ്യപിക്കൂ

ചുമതലാബോധമുള്ള മദ്യപാനം
പുരുഷന്മാര് സാധാരണയായി ഇതിലധികം മദ്യപിക്കരുത് ...
ബിന്ജ് മദ്യപാനത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണ്?
മദ്യപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാന് കഴിയും...
നിങ്ങള് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം?
പരിക്കേല്ക്കുന്നതിന് വാഹനമോടിക്കുന്പോള് നിങ്ങള് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നിങ്ങള് സമചിത്തനായിരിക്കാം, എന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് എതിരേ വരുന്ന ഡ്രൈവര്...
പ്രായംകുറഞ്ഞവരിലെ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുക. അവയില് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ഉള്പ്പെടുത്തരുത്...
മദ്യാശ്രയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണ്?
മദ്യപാനശീലത്തിന്റെയും മദ്യദുരുപയോഗത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങള് വളരെ സമാനമാണ്, കൂടാതെ മിക്കപ്പോഴും അത് കേവലം ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കില് സാന്ദ്രതയുടെ ചോദ്യം മാത്രമാണ്...
ലേഖന വിഭാഗങ്ങള്

ചെറുപ്രായക്കാരിലെ മദ്യപാനം

മദ്യപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുങ്ങിയ പ്രായമായ 21 ...

കൂടുതല് അറിയുക

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കല്

ആര്ക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണിത്.. നിങ്ങള്ക്കു പോലും. നിങ്ങള് ഒരു...

കൂടുതല് അറിയുക

ബിന്ജ് (മദിച്ചുല്ലസിച്ചുള്ള) മദ്യപാനം

ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്, ഒരു സെഷനില് കുറഞ്ഞ അപകട സാദ്ധ്യതാ...

കൂടുതല് അറിയുക

മദ്യപാനശീലം നിയന്ത്രിക്കല്

മദ്യപാനശീലത്തിന്റെ അര്ത്ഥം മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ഒ...

കൂടുതല് അറിയുക

ചുമതലാബോധമുള്ള മദ്യപാനം

ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്, ഒരു സെഷനില് കുറഞ്ഞ അപകട സാദ്ധ്യതാ...

കൂടുതല് അറിയുക
വീഡിയോകള്