ബിന്ജ് (മദിച്ചുല്ലസിച്ചുള്ള) മദ്യപാനം

ആര്ക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണിത്.. നിങ്ങള്ക്കു പോലും. നിങ്ങള് ഒരു പാര്ട്ടിക്കു പോകുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, ആഹ്ലാദപൂര്വ്വം കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.. അതു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള സമയമാകുന്നു. നിങ്ങള് കാറിനടുത്തേക്കു വേച്ചുവേച്ചു ചെല്ലന്നു, സ്റ്റീയറിംഗിനു പിന്നില്

26

Aug 2015

ബിന്ജ് മദ്യപാനത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണ്?

Posted by / in ബിന്ജ് (മദിച്ചുല്ലസിച്ചുള്ള) മദ്യപാനം / No comments yet

മദ്യപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാന് കഴിയും:

  1. അപകടങ്ങളും വീഴ്ചകളും സാധാരണമാണ് കാരണം മദ്യപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തുലനത്തെയും സമനിലയെയും ബാധിക്കുന്നു.
  2. ബിന്ജ് മദ്യപാനത്തിന് നിങ്ങളുടെ മൂഡിനെയും ഓര്മ്മയേയും ബാധിക്കാന് കഴിയും ദീര്ഘിച്ച കാലയളവില് ഗുരുതരമായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു നയിക്കാനും കഴിയും.ഏറ്റവും സാധാരണമായി, ബിന്ജ് മദ്യപാനത്തിന് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധവും ആക്രാമകവുമായ പെരുമാറ്റത്തിലേക്കു നയിക്കാന് കഴിയും.

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment