ചുമതലാബോധമുള്ള മദ്യപാനം

സുരക്ഷിത മദ്യപാനം സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങള് പരിശോധിക്കുക

20

Aug 2015

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട്?

Posted by / in ചുമതലാബോധമുള്ള മദ്യപാനം / No comments yet

മദ്യം പുരുഷന്മാരുടേതില് നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലാണ് സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്നത്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്:

  1. ശരാശരി കണക്കില്, സ്ത്രീകള്ക്കു തൂക്കം കുറവാണ്, കുറഞ്ഞ തൂക്കമുള്ളവരില് കൂടിയ തൂക്കമുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്പോള് രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിലെ അളവ് ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തുന്നു
  2. സ്ത്രീകള്ക്ക് കൂടുതല് അഡിപോസ് ടിഷ്യു (കൊഴുപ്പ്) ഉണ്ട്, അത് മദ്യം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാന് ഇടയാക്കുകയും അതിന്റെ പ്രഭാവം നീങ്ങിപ്പോകാന് കൂടുതല് സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  3. മദ്യം നേര്പ്പിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തില് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ്. . ഒരേ തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേ അളവ് മദ്യം കഴിച്ചാല്, സ്ത്രീയുടെ രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയായിരിക്കും ഉയര്ന്നത്. .
  4. ആല്ക്കഹോള് വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ദീപനരസത്തിന്റെ താഴ്ന്ന തോതിലുള്ള നിലവാരമാണ് സ്ത്രീകള്ക്കുള്ളത്. താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ദീപനരസങ്ങളുടെ അര്ത്ഥം മദ്യം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരവ്യവസ്ഥയില് കൂടുതല് നേരം നിലനില്ക്കുമെന്നാണ്. .

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment