ചുമതലാബോധമുള്ള മദ്യപാനം

ചുമതലാബോധമുള്ള മദ്യപാനം


പുരുഷന്മാര് സാധാരണയായി ഇതിലധികം മദ്യപിക്കരുത്

3-4 പ്രതി ദിന യൂണിറ്റ്
പുരുഷന്മാര് സാധാരണയായി ഇതിലധികം മദ്യപിക്കരുത്:

2-3 പ്രതി ദിന യൂണിറ്റ്


 സുരക്ഷിത മദ്യപാനം സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങള് പരിശോധിക്കുക