ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

Check our Blogs on Safe drinking

31

Jul 2015

ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ?

Posted by / in ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ / No comments yet

ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰਾਤਮਕ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਕੇਵਲ ‘ਬਾਲਗ’ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ।

ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।

ਜ਼ੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣਾ —ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਾਲ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ- ਜਿਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੁਝ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਲਈ, ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ-ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

Please select the social network you want to share this page with: