ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ

Check our Blogs on Safe drinking

14

Aug 2015

ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

Posted by / in ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ / No comments yet

ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 1. ਇੱਕਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ।
 2. ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ।
 3. ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਸੀਮਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ।
 4. ਭੁੱਲਣਾ – ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ।
 5. ਰੀਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ/ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਡ੍ਰਿੰਕ ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ/ਦੌਰਾਨ/ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 6. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੱਛਣਾ; ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ।
 7. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਤਲਬ ਉਠੱਣਾ।
 8. ਸ਼ਰਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 9. ਅਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।
 10. ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਣਾ।
 11. ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ (ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਕਾਰਨ)
 12. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ (ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ)।
 13. ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ (ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ), ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਹੋਣਾ)।
 14. ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ (ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ)।
 15. ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਚਾਹ ਉਠੱਣਾ।
 16. ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਤੇ ਜੀ ਮਚਲਣਾ, ਪਸੀਨਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣਾ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਉਸੇ ਦਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment