ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਲਈ ਪੀਣਾ

Simply put, binge drinking refers to drinking more than double the lower risk guidelines for alcohol in one session. Binge drinking or heavy episodic drinking is a modern epithet for drinking alcoholic beverages with the primary intention of becoming

26

Aug 2015

ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?

Posted by / in ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਲਈ ਪੀਣਾ / No comments yet

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1. ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ, ਅਕਰਾਮਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment