ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਲਈ ਪੀਣਾ

Simply put, binge drinking refers to drinking more than double the lower risk guidelines for alcohol in one session. Binge drinking or heavy episodic drinking is a modern epithet for drinking alcoholic beverages with the primary intention of becoming

14

Aug 2015

ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

Posted by / in ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਲਈ ਪੀਣਾ / No comments yet

ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  1. ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂੰ ਰਹੋ। ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਾਗ। ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।
  2. ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਉਤੇਜ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  3. ਸਟੈਂਡਰਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪ/ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਵਿੰਗ ਸਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  4. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਓ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਪੀਓ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਿਮ ਘੁੱਟ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  5. ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਰਹਿਤ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਚੁਣੋ।
  6. ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋਣ।
  7. ਐਲਕੋਪੋਪਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਐਲਕੋਪੋਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਂਗ ਸੁਆਦਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਵਾਂਗ ਪੀਤੇ ਜਾਂ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  8. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਦਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਦਾਇ ਨਾਲ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment