ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨਾਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੱਲ stumble ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ After all, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ smashed ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਡਰਾਇਵਰ sloshed ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:

  1. ਖਾਓ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵ ਕਰੋ, ਹੱਸੋ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਇਵ ਨਾ ਕਰੋ।
  2. ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ।
  3. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।
  4. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ,
  5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ out-station jaunt ਤੇ stay off ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
  6. ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸੀ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਰੱਖੋ (ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੌਫੀ ਰਹੇ)।
  7. ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ-ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵਰਤਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਵੇ।
  8. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਲਕਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ੀਰੋ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ, ਮਾੱਕਟੇਲ ਜਾਂ ਸਟੈਡਰਡ ਸਾਫ਼ਟ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਪੀਓ।
  9. ਰੋਜ਼ਨਾ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਜਾਂ ਪੱਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਚੈਕ ਕਰੋ!

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment