ਘੱਟ-ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼


Men should not regularly exceed

3-4 Units Per Day
Women should not regularly exceed:

2-3 Units Per Day


 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂਚੋ