బాధ్యతాయుతంగా తాగటం

ஆண் மற்றும் பெண் பொறுப்பு குடி வழிகாட்டுதல்கள்


ஆண்கள் வழக்கமாக மிகாமல் இருக்க வேண்டும்

3-4 அலகுகள் நாள் ஒன்றுக்கு
பெண்கள் வழக்கமாக மிகாமல் இருக்க வேண்டும் :


2-3 அலகுகள் நாள் ஒன்றுக்கு


 பொறுப்பான குடிப்பழக்கம் வழிகாட்டுதல்கள் குறித்த கட்டுரைகள் சரிபார்க்கவும்